Myers, Phil


  • Machimia tentoriferella
  • Machimia tentoriferella
  • rose chafer
   Macrodactylus subspinosus
  • rose chafer
   Macrodactylus subspinosus
  • rose chafer
   Macrodactylus subspinosus
  • rose chafer
   Macrodactylus subspinosus
  • lesser long-tongued fruit bat
   Macroglossus minimus
  • lesser long-tongued fruit bat
   Macroglossus minimus