Myers, Phil


  • sage thrasher
   Oreoscoptes montanus
  • sage thrasher
   Oreoscoptes montanus
  • Oreta rosea
  • Oreta rosea
  • Orgyia definita
  • Orgyia definita
  • Orgyia definita
  • white-marked tussock moth
   Orgyia leucostigma
  • white-marked tussock moth
   Orgyia leucostigma
  • white-marked tussock moth
   Orgyia leucostigma
  • white-marked tussock moth
   Orgyia leucostigma
  • white-marked tussock moth
   Orgyia leucostigma
  • Ornithoptera priamus
  • Orthodes cynica
  • Orthodes cynica