Actinopterygiiray-finned fishes


  • Carp
   Oreochromis esculentus
  • Oreochromis niloticus
  • 智利山鮰
   Orestias ascotanensis
  • Japanese killifish
   Oryzias latipes
  • Giant gourami
   Osphronemus goramy
  • Giant gourami
   Osphronemus goramy
  • Giant gourami
   Osphronemus goramy
  • Giant gourami
   Osphronemus goramy
  • 骨脂鯉
   Ossubtus xinguense
  • Arawana
   Osteoglossum bicirrhosum
  • Arawana
   Osteoglossum bicirrhosum
  • Arawana
   Osteoglossum bicirrhosum
  • Boxy
   Ostracion cubicus
  • Boxy
   Ostracion cubicus
  • Boxy
   Ostracion cubicus