Amniotaamniotes


  • montane shrew
   Sorex monticolus
  • montane shrew
   Sorex monticolus
  • montane shrew
   Sorex monticolus
  • Mexican long-tailed shrew
   Sorex oreopolus
  • Mexican long-tailed shrew
   Sorex oreopolus
  • Mexican long-tailed shrew
   Sorex oreopolus
  • Mexican long-tailed shrew
   Sorex oreopolus
  • Mexican long-tailed shrew
   Sorex oreopolus
  • Mexican long-tailed shrew
   Sorex oreopolus
  • Mexican long-tailed shrew
   Sorex oreopolus
  • Orizaba long-tailed shrew
   Sorex orizabae
  • Orizaba long-tailed shrew
   Sorex orizabae
  • Orizaba long-tailed shrew
   Sorex orizabae
  • Orizaba long-tailed shrew
   Sorex orizabae
  • Orizaba long-tailed shrew
   Sorex orizabae