Bradypus pygmaeuspygmy three-toed sloth


    • pygmy three-toed sloth
      Bradypus pygmaeus