Cairina moschataMuscovy duck


    • Muscovy duck
      Cairina moschata