Chelidonichthys spinosusRed gurnard(Also: Spiny red gurnard)


Chelidonichthys spinosus