Cygnus melancoryphusblack-necked swan


Cygnus melancoryphus