Deuterostomiadeuterostomes


  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • dark-eyed junco
   Junco hyemalis
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • house finch
   Carpodacus mexicanus
  • purple finch
   Carpodacus purpureus
  • purple finch
   Carpodacus purpureus
  • white-browed rosefinch
   Carpodacus thura
  • white-browed rosefinch
   Carpodacus thura