Deuterostomiadeuterostomes


  • European white stork
   Ciconia ciconia
  • European white stork
   Ciconia ciconia
  • European white stork
   Ciconia ciconia
  • European white stork
   Ciconia ciconia
  • European white stork
   Ciconia ciconia
  • European white stork
   Ciconia ciconia
  • European white stork
   Ciconia ciconia
  • woolly-necked stork
   Ciconia episcopus
  • woolly-necked stork
   Ciconia episcopus
  • woolly-necked stork
   Ciconia episcopus
  • Maguari stork
   Ciconia maguari
  • black stork
   Ciconia nigra
  • black stork
   Ciconia nigra
  • black stork
   Ciconia nigra
  • brown trembler
   Cinclocerthia ruficauda