Elanoides forficatusswallow-tailed kite


Elanoides forficatus