Gobiosoma boscNaked goby


  • Naked goby
   Gobiosoma bosc
  • Naked goby
   Gobiosoma bosc
  • Naked goby
   Gobiosoma bosc
  • Naked goby
   Gobiosoma bosc
  • Naked goby
   Gobiosoma bosc
  • Naked goby
   Gobiosoma bosc