Hemitragustahrs


  • Arabian tahr
   Hemitragus jayakari
  • Himalayan tahr
   Hemitragus jemlahicus
  • Himalayan tahr
   Hemitragus jemlahicus
  • Himalayan tahr
   Hemitragus jemlahicus
  • Himalayan tahr
   Hemitragus jemlahicus