Hemitragus jayakariArabian tahr


Hemitragus jayakari