Hemitragus jemlahicusHimalayan tahr


Hemitragus jemlahicus