Meleagris gallopavowild turkey


Meleagris gallopavo