Mystromyinaewhite-tailed mouse


    • white-tailed mouse
      Mystromys albicaudatus