Nymphalis l-albumCompton tortoiseshell(Also: false comma)


Nymphalis l-album