Oreoscoptes montanussage thrasher


    • sage thrasher
      Oreoscoptes montanus
    • sage thrasher
      Oreoscoptes montanus