Pygocentrus nattereriRedbelly piranha


  • Redbelly piranha
   Pygocentrus nattereri
  • Redbelly piranha
   Pygocentrus nattereri
  • Redbelly piranha
   Pygocentrus nattereri
  • Redbelly piranha
   Pygocentrus nattereri