Reptiliaturtles, snakes, lizards, and relatives


  • short-eared owl
   Asio flammeus
  • short-eared owl
   Asio flammeus
  • short-eared owl
   Asio flammeus
  • long-eared owl
   Asio otus
  • long-eared owl
   Asio otus
  • long-eared owl
   Asio otus
  • Black-headed Python
   Aspidites melanocephalus
  • ribbon-tailed astrapia
   Astrapia mayeri
  • Radiated Tortoise
   Astrochelys radiata
  • Radiated Tortoise
   Astrochelys radiata
  • gray hawk
   Asturina nitida
  • gray hawk
   Asturina nitida
  • gray hawk
   Asturina nitida
  • gray hawk
   Asturina nitida
  • spotted owlet
   Athene brama