Thaptomys nigritaebony akodont(Also: blackish grass mouse)


    • ebony akodont
      Thaptomys nigrita
    • ebony akodont
      Thaptomys nigrita