Thomomys bottaeBotta's pocket gopher


Thomomys bottae