Threshkiornithinaeibises


    • white-faced ibis
      Plegadis chihi