Thunnus


    • Ahi pahala
      Thunnus alalunga
    • horse mackerel
      Thunnus thynnus