Tineidae


  • Hybroma servulella
  • Monopis marginistrigella
  • Monopis marginistrigella
  • Monopis monachella
  • Niditinea orleansella
  • Niditinea orleansella
  • Niditinea orleansella
  • Niditinea orleansella
  • Tineola bisselliella
  • Xylesthia pruniramiella