Trachypithecus obscurusdusky leaf monkey


Trachypithecus obscurus