Trachypithecus phayreiPhayre's leaf monkey


Trachypithecus phayrei