Tupaia gliscommon tree shrew


    • common tree shrew
      Tupaia glis