Tyrannidaetyrant flycatchers(Also: New World flycatchers)


  • eastern kingbird
   Tyrannus tyrannus
  • eastern kingbird
   Tyrannus tyrannus
  • eastern kingbird
   Tyrannus tyrannus
  • eastern kingbird
   Tyrannus tyrannus
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis
  • western kingbird
   Tyrannus verticalis