Zonotrichia albicolliswhite-throated sparrow


    • white-throated sparrow
      Zonotrichia albicollis