Cymolutes praetextatusKnifefish(Also: Razon wrasse)