Python anchietaeAnchieta's Dwarf Python, Angolan Python