Aramides axillarisrufous-necked wood rail(Also: rufous-necked wood-rail)