Bombycoidea


  • Darapsa choerilus
  • Darapsa myron
  • Darapsa myron
  • Darapsa myron
  • Deidamia inscriptum
  • Deidamia inscriptum
  • Deidamia inscriptum
  • Deidamia inscriptum
  • Deidamia inscriptum
  • rosy maple moth
   Dryocampa rubicunda
  • rosy maple moth
   Dryocampa rubicunda
  • rosy maple moth
   Dryocampa rubicunda
  • rosy maple moth
   Dryocampa rubicunda
  • rosy maple moth
   Dryocampa rubicunda
  • rosy maple moth
   Dryocampa rubicunda