Cercopithecus ascaniusblack-cheeked white-nosed monkey


Cercopithecus ascanius