Chlorocebus aethiopsvervet monkey(Also: green monkey; grivet)


  • vervet monkey
   Chlorocebus aethiops
  • vervet monkey
   Chlorocebus aethiops
  • vervet monkey
   Chlorocebus aethiops
  • vervet monkey
   Chlorocebus aethiops
  • vervet monkey
   Chlorocebus aethiops
  • vervet monkey
   Chlorocebus aethiops