Colubridae


  • Brown Snake
   Storeria dekayi
  • Brown Snake
   Storeria dekayi
  • Redbelly Snake
   Storeria occipitomaculata
  • Redbelly Snake
   Storeria occipitomaculata
  • Redbelly Snake
   Storeria occipitomaculata
  • Redbelly Snake
   Storeria occipitomaculata
  • Black-headed Snake (equatoriana
   Tantilla melanocephala
  • Black-headed Snake (equatoriana
   Tantilla melanocephala
  • Plains Blackhead Snake
   Tantilla nigriceps
  • Thamnodynastes hypoconia
  • Amazon Coastal House Snake (pallidus), Northern Coastal House Snake (strigilis)
   Thamnodynastes pallidus
  • Amazon Coastal House Snake (pallidus), Northern Coastal House Snake (strigilis)
   Thamnodynastes pallidus
  • Butler's Garter Snake
   Thamnophis butleri
  • Butler's Garter Snake
   Thamnophis butleri
  • Butler's Garter Snake
   Thamnophis butleri