Corydoras similis似兵鯰(Also: Safiirimonninen; Similis-Panzerwels)