Crossoptilon crossoptilonwhite eared pheasant(Also: white eared-pheasant)