Elapidae


  • Black Mamba
   Dendroaspis polylepis
  • Micrurus dumerilii
  • Southern Coral Snake
   Micrurus frontalis
  • Southern Coral Snake
   Micrurus frontalis
  • Eastern Coral Snake, Harlequin Coralsnake
   Micrurus fulvius
  • Eastern Coral Snake, Harlequin Coralsnake
   Micrurus fulvius
  • Eastern Coral Snake, Harlequin Coralsnake
   Micrurus fulvius
  • Caatinga Coral Snake
   Micrurus ibiboboca
  • Langsdorff's Coral Snake
   Micrurus langsdorffi
  • South American Coral Snake
   Micrurus lemniscatus
  • South American Coral Snake
   Micrurus lemniscatus
  • South American Coral Snake
   Micrurus lemniscatus
  • South American Coral Snake
   Micrurus lemniscatus
  • Micrurus medemi
  • Redtail Coral Snake
   Micrurus mipartitus