Euteleostomibony vertebrates


  • alpine shrew
   Sorex alpinus
  • Eurasian shrew
   Sorex araneus
  • Eurasian shrew
   Sorex araneus
  • Arctic shrew
   Sorex arcticus
  • Arctic shrew
   Sorex arcticus
  • Arctic shrew
   Sorex arcticus
  • Arctic shrew
   Sorex arcticus
  • Arctic shrew
   Sorex arcticus
  • Arctic shrew
   Sorex arcticus
  • Arctic shrew
   Sorex arcticus
  • cinereus shrew
   Sorex cinereus
  • cinereus shrew
   Sorex cinereus
  • cinereus shrew
   Sorex cinereus
  • cinereus shrew
   Sorex cinereus
  • cinereus shrew
   Sorex cinereus