Hippopotamyrus retrodorsalis弯背河马长颌鱼(Also: Rypoun zadoploutv√Ĺ)