Pyralidae


  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Eulogia ochrifrontella
  • Eulogia ochrifrontella
  • Eulogia ochrifrontella
  • Galasa nigrinodis
  • Galasa nigrinodis
  • Galasa nigrinodis
  • Hypsopygia costalis
  • Hypsopygia costalis
  • Hypsopygia costalis
  • Hypsopygia costalis
  • Meroptera pravella