Pyralidae


  • Dioryctria zimmermani
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Dolichomia olinalis
  • Eulogia ochrifrontella
  • Eulogia ochrifrontella
  • Eulogia ochrifrontella
  • Euzophera semifuneralis
  • Galasa nigrinodis
  • Galasa nigrinodis
  • Galasa nigrinodis
  • Hypsopygia costalis