Rodentiarodents


  • banner-tailed kangaroo rat
   Dipodomys spectabilis
  • Patagonian mara
   Dolichotis patagonum
  • Patagonian mara
   Dolichotis patagonum
  • Patagonian mara
   Dolichotis patagonum
  • Patagonian mara
   Dolichotis patagonum
  • dark tree rat
   Echimys saturnus
  • speckled tree rat
   Echimys semivillosus
  • speckled tree rat
   Echimys semivillosus
  • speckled tree rat
   Echimys semivillosus
  • speckled tree rat
   Echimys semivillosus
  • speckled tree rat
   Echimys semivillosus
  • garden dormouse
   Eliomys quercinus
  • garden dormouse
   Eliomys quercinus
  • garden dormouse
   Eliomys quercinus
  • garden dormouse
   Eliomys quercinus