Streptopelia turturEuropean turtle dove(Also: European turtle-dove)