SylvoideaOld World warblers and relatives


  • tree swallow
   Tachycineta bicolor
  • golden swallow
   Tachycineta euchrysea
  • golden swallow
   Tachycineta euchrysea
  • golden swallow
   Tachycineta euchrysea
  • golden swallow
   Tachycineta euchrysea
  • golden swallow
   Tachycineta euchrysea
  • golden swallow
   Tachycineta euchrysea
  • white-rumped swallow
   Tachycineta leucorrhoa
  • white-rumped swallow
   Tachycineta leucorrhoa
  • white-rumped swallow
   Tachycineta leucorrhoa
  • white-rumped swallow
   Tachycineta leucorrhoa
  • white-rumped swallow
   Tachycineta leucorrhoa
  • slaty-bellied tesia
   Tesia olivea
  • Sulawesi babbler
   Trichastoma celebense
  • northern pied babbler
   Turdoides hypoleuca