Turdus plebejusAmerican mountain thrush(Also: mountain robin)