Leporinus despaxi德氏兔脂鯉(Also: Piau; Sto fisi; Walakouwili)