Pitheciasaki monkeys


    • Guianan saki
      Pithecia pithecia
    • Guianan saki
      Pithecia pithecia